Пријави повикување на насилство:

Дали е забележана на интернет

Дали лично си сведок